Urban Planning
תכניות בניין עיר


תכנית איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים, תוך קביעת גודל מגרש מינימלי, תוספת יחידת דיור, תוספת שטח עיקרי וקביעת הוראות בינוי.
שטח התכנית הכולל: 2.65 דונם
התכנית הינה בסמכות ועדה מקומית
בשיתוף אדריכל אבי חינקיס

קדימה  457-0633271

תכנית זו באה לשנות את הוראות תכנית הצ/167 להגדרת שטח מגרש מינימלי ולאפשר הקמת כניסה חיצונית למרתף בתחום תא שטח 2.
שטח התכנית הכולל: 2.58 דונם
התכנית הינה בסמכות ועדה מקומית
בשיתוף אדריכל אבי חינקיס
אבן יהודה 457-0834341


התכנית באה להוסיף יחידת דיור שלישית בנחלות תוך הסדרת השטח המיועד למגורים ביישוב כפרי ולהעמידו על 2.5 ד'. 
שטח התכנית הכולל: 1203 דונם
מספר יח"ד במצב מאושר: 243
מספר יח"ד עפ"י תמא 35: 300
מספר יח"ד המבוקש בתכנית: 310
התכנית הינה בסמכות ועדה מחוזית
בשיתוף אדריכל אבי חינקיס

מושב עזריאל


התכנית באה להוסיף יח"ד שלישית בנחלות וכן 6 יח"ד במגרשים בייעוד מגורים א' ע"ח ביטול שתי נחלות (בהתבסס על החלטת רמ"י מספר 1445 לעניין המרת נחלות לא מאוישות), 4 מגרשי מגורים א' ו 3 משקי עזר.
שטח התכנית הכולל: 1397 דונם
מספר יח"ד במצב מאושר: 408
מספר יח"ד עפ"י תמא 35: 450
מספר יח"ד המבוקש בתכנית: 450
התכנית הינה בסמכות ועדה מחוזית
בשיתוף אדריכל אבי חינקיס


מושב באר טוביה


התכנית באה להוסיף יח"ד שלישית בנחלות וכן 6 יח"ד במגרשים בייעוד מגורים א' ע"ח ביטול שתי נחלות (בהתבסס על החלטת רמ"י מספר 1445 לעניין המרת נחלות לא מאוישות), 4 מגרשי מגורים א' ו 3 משקי עזר.
שטח התכנית הכולל: 170 דונם
מספר יח"ד במצב מאושר: 116
מספר יח"ד עפ"י תמא 35: 300
מספר יח"ד המבוקש בתכנית: 158
התכנית הינה בסמכות ועדה מחוזית
בשיתוף אדריכל אבי חינקיס


מושב גבעת שפירא


תכנית זו באה להוסיף יח"ד שלישית בנחלות ומסדירה את האזור המרכזי הציבורי במושב תוך שינוי ייעוד למסחר ואחסנה וקביעת זכויות בניה והוראות בינוי.
שטח התכנית הכולל: 1186 דונם
מספר יח"ד במצב מאושר: 239
מספר יח"ד עפ"י תמא 35: 300
מספר יח"ד המבוקש בתכנית: 309
התכנית הינה בסמכות ועדה מחוזית
בשיתוף אדריכל אבי חינקיס

מושב כפר אחים© Inbal Refaeli
Design: It’s About: A Studio, Code: Yuval Rozin


© Inbal Refaeli
Design: It’s About: A Studio, Code: Yuval Rozin